ประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561
1. คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 05 ก.ย. 2561

หมายเหตุ : เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2. บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตและติดรูปถ่าย 1 รูป (สำหรับผู้สมัครสอบ)
1. คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

หมายเหตุ : เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2. บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตและติดรูปถ่าย 1 รูป (สำหรับผู้สมัครสอบ)