ประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการมารายงานตัว เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ถนนอู่ทองใน)


หมายเหตุ ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียมหลักฐานมาในวันสอบ ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน (ฉบับจริง)
2. บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และติดรูปถ่าย ๑ รูป (สำหรับผู้สมัครสอบ)
3. ผู้เข้ารับการสอบภาค ค. ไม่ควรนำยานพาหนะมาจอดบริเวณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ถนนอู่ทองใน) เนื่องจากจะไม่ได้รับความสะดวกเพราะเป็นวันประชุม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 3 เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 5 นิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 6 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 7 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 8 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 9 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 10 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ถนนอู่ทองใน)


หมายเหตุ ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียมหลักฐานมาในวันสอบ ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน (ฉบับจริง)
2. บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และติดรูปถ่าย ๑ รูป (สำหรับผู้สมัครสอบ)
3. ปากกาสีน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561