นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 325
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 พฤษภาคม 2487
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  50/146 หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 3/1 ถนนกาญจนาภิเษก
  ต. เสาธงหิน อ. บางใหญ่
  จ. นนทบุรี 11140
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6398 9999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ.2522 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา ในสังกัดพรรคกิจสังคม
   - พ.ศ.2523 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
   - พ.ศ.2524 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีการการกระทรวงอุตสาหกรรม
   - พ.ศ.2529 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 2
   - พ.ศ.2531 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 3 ในสังกัดพรรคประชาชน
   - พ.ศ.2533 ที่ปรึษานายกรัฐมนตรี (พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ) กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
   - พ.ศ.2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ 4 (จากการเลือกตั้ง 2535/1) พรรคความหวังใหม่
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ 5 (จากการเลือกตั้ง 2535/2)
   - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
   - พ.ศ.2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - พ.ศ.2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 6
   - พ.ศ.2538-2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
   - พ.ศ.2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 7
   - ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานรัฐสภา (24 พฤศจิกายน 2539 - 27 มิถุนายม 2543)
   - พ.ศ.2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 8
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมัยที่ 2
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 3 ตุลาคม 2545
   - รองนายกรัฐมนตรี 10 มีนาคม 2547
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 ตุลาคม 2547
   - พ.ศ.2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 9
   - พ.ศ.2561 หัวหน้าพรรคประชาชาติ
   - พ.ศ.2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 10
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later