นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 257
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 ตุลาคม 2500
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  64 ถนนอินทวโรรส
  ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่
  จ. เชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9998 8339
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมประจำศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่, อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันการจัดการที่ดินชุมชนแนวใหม่ 5 ภาค
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later