นายเรวัต  วิศรุตเวช


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 304
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเรวัต  วิศรุตเวช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 พฤษภาคม 2494
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   - Doctor of Medicine (บริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - แพทย์เฉพาะทาง (ศัลยศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า กองทัพบ
 • สถานที่ติดต่อ :
  28/1 ซอยสันทัด ถนนเศรษฐศิริ
  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  e-Mail : rwisutwet@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 1) นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ 2) คณะกรรมการประปาส่วนภูมิภาค
   - 3) ประธานคณะกรรมการนโยบายเชิงสังคม องค์การเภสัชกรรม 4) คณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   - 5) คณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย 6) คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ 7) กรรมการแพทย์สภา
   - 8) คณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9) คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ 10) คณะกรรมการการแพทย์
   - สำนักงานประกันสังคม 11) อนุกรรมการจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการโทรคมนาคม ก.ส.ท.ช.
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later