นายศุภชัย  ใจสมุทร


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 366
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศุภชัย  ใจสมุทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 กันยายน 2501
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรฐกิจระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูงเสริมสร้าฃสังคมสันติสุข(สสสส.) สถาบันพระปกเกล้า
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง(ปตส) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร) สถาบันพระปกเกล้า
   - ประกาศนียบัตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง(บกส) คณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  24 ซอย 91 ถนนลาดพร้าว
  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2542 0394
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    การเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทนายความเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี,กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย 3 สมัย,ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี),เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ),ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร(นาย ชัย ชิดชอบ),รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ),สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 24
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later