นางนาที  รัชกิจประการ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 177
 • ชื่อ-สกุล :
  นางนาที  รัชกิจประการ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 สิงหาคม 2502
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
   - ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  345 หมู่บ้านเอื้อสุข ซอย 29 ถนนพัฒนาการ 58
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
  กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์ : 0 2722 7704
  โทรสาร : 0 2722 7703
  e-Mail : natsarun@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549
   - เลขานุการประธานรัฐสภา พ.ศ. 2550
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later