นายชัย  ชิดชอบ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 088
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชัย  ชิดชอบ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 เมษายน 2471
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (สหกรณ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
   - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
   - พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  5259/130 ถนนประชาสงเคราะห์
  แขวงดินแดง เขตดินแดง
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2276 8318
  โทรสาร : 0 2276 8318
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์, พ.ศ. 2512, 2522, 2526, 2539, 2535, 2538, 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2544, 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พ.ศ. 2550, สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2549, อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 15 พฤษภาคม 2551 ถึง 8 พฤษภาคม 2554 ประธานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later