นายเกษมสันต์  มีทิพย์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 030
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเกษมสันต์  มีทิพย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 สิงหาคม 2522
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนรเศวร
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนรเศวร
 • สถานที่ติดต่อ :
  524/81 ซอย 17 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2
  ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก
  จ. พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9689 8652
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตกรรมการหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later