นายไกลก้อง  ไวทยการ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 036
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไกลก้อง  ไวทยการ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 ตุลาคม 2517
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สถานที่ติดต่อ :
  1768 ไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2821 5688
  e-Mail : klaikong@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    องค์กรเอกชนอิสระ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทำงานและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคมมาโดยตลอด เขาคือหนึ่งในผู้ที่ผลักดันเรื่องรัฐเปิดเผย (Open Government) และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมมากว่า 20 ปี และเคยร่วมงานกับองค์การนานาชาติหลายหน่วยงาน และเป็นเลขานุการงานวิจัยแผนพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2539)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later