นายกฤษณ์  แก้วอยู่


จังหวัดเพชรบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 010
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกฤษณ์  แก้วอยู่
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 เมษายน 2515
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  71 ถนนพระทรง
  ต. ท่าราบ อ. เมืองเพชรบุรี
  จ. เพชรบุรี 76000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี สมัยที่ 2
   - อาจารย์บรรยายกฏหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   - ผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
   - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
   - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
   - คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี
   - คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบุรี
   - คณะกรรมการกำหนดราคาหลักทรัพย์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
   - อนุกรรมการในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
   - ที่ปรึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
   - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำจังหวัดเพชรบุรี
   - กรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
   - หัวหน้าสำนักงานกฏหมายกฤษณ์ แก้วอยู่ทนายความ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later