นายพรชัย  อินทร์สุข


จังหวัดพิจิตร เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 231
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพรชัย  อินทร์สุข
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 สิงหาคม 2502
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  25 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านดงชะพลู พรรคพลังประชารัฐ
  ต. คลองคะเชนทร์ อ. เมืองพิจิตร
  จ. พิจิตร 66000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 1639 2919
  e-Mail : pornchaiinsuk1@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 1.ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตรจำกัด
   - 2.ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจำกัด
   - 3.อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
   - 4.ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later