นายภิญโญ  นิโรจน์


จังหวัดนครสวรรค์ เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 270
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภิญโญ  นิโรจน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 เมษายน 2494
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจ(บริหารทั่วไป) (Bussiness & Management) ILLINOIS ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษา(พลศึกษา)) สถาบันการพลศึกษา
 • สถานที่ติดต่อ :
  88/86 ถนนดาวดึงส์
  ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์
  จ. นครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ : 056 228 038
  โทรสาร : 056 224 480
  e-Mail : pinyo_2494@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    การเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ 5 สมัย ปี2535/1, ปี2535/2, ปี2538, ปี2539, ปี2544
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 1 สมัย ปี2484
   - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี2542-2543
   - ประธานกรรมมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ปี 2544-2548
   - นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ ปี2536-ปัจจุบัน
   - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี2555-2558
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later